nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
nezávazný dopyt služieb

Školenie žeriavníkov a montážnych plošín

Pri preprave bremien v stavebníctve je neodmysliteľnou súčasťou vežový žeriav, autožeriav alebo  hydraulická ruka, tieto zdvíhacie zariadenie na premiestňovanie bremien zvislým a vodorovným spôsobom vo vymedzenom priestore zabezpečujú efektívne a rýchle prepravovanie bremien.  Zdvíhacie zariadenia / žeriavy sa využívajú všade tam, kde je potreba manipulovať s ťažkými bremenami, najčastejšie v stavebníctve. V strojárskom a hutníckom priemysle sa využívajú predovšetkým mostové žeriavy alebo otočné žeriavy. Pri preprave kontajnerov využívame kontajnerový nakladač alebo ramenový nakladač. Cieľom výchovy a vzdelávania je budúcej obsluhe zdvíhacích zariadení, obsluhe montážnej plošiny, hydraulickej ruky vysvetliť všetky BOZP požiadavky pre výkon ich činností.

K samotnej obsluhe zdvíhacích zariadení je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenie žeriavnika, kurz žeriavnika alebo školenie obsluhy zdvíhacích zariadení, školenie obsluhy montážnej plošiny alebo zdvíhacej plošiny.

Minimálne požiadavky na uchádzačov zdvíhacích zariadení sú zhrnuté v odseku nižšie:

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz/písomný doklad pri aktualizačnej odbornej príprave,

V našej spoločnosti Vám vieme zabezpečiť nasledujúce kurzy a školenia na zdvíhacie zariadenia v spolupráci s revíznym technikom zdvíhacích zariadení:

• Autožeriav
• Mostový žeriav
• Portálový žeriav
• Vežový žeriav
• Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m
• Obsluha Hydraulickej ruky
• Ramenový nakladač
• Nakladač kontajnerov
• Zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m
• Iné ostatné druhy školení po konzultácie s revíznym technikom

Účastníkovi bude vystavený „Písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa vyhradených technických zariadení zdvíhacích a písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia“  


Čo musí písomný doklad obsahovať: 

Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z.:

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomný dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa vyhradených technických zariadení zdvíhacích a písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 12 mesiacov v zmysle vyhlášky 147/2013 Z.z. ( obsluha pohyblivej pracovnej plošiny )
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu
• vystavenie písomného dokladu na obsluhu vybraných vyhradených technických zariadení, ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz  ŽERIAVNIKA ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

V prípade záujmu nás kontaktuje
• mailom na: bozp.opp@mivex3m.sk
• telefonicky: +421 905 671 439

Vypracovanie dokumentácie :

 • preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
 • posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok
 •  vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
 • odborná poradenská činnosť pre odberateľa
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia
 • predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci
 • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY (BTS) §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP

 • Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem,
 • Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie
 • Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov.
 • Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí.
 • Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad.
 • Spracovávanie písomných upozornení a doporučení
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch
 • Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov
 • Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení …)
 • Evidencie školení z oblasti BOZP

Školenie zamestnancov :

 • vedúci zamestnanci,
 • ostatní zamestnanci,
 • novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),
 • opakované školenia
 • školenia vodičov motorových vozidiel

Školenie žeriavníkov a montážnych plošín

Pri preprave bremien v stavebníctve je neodmysliteľnou súčasťou vežový žeriav, autožeriav alebo  hydraulická ruka, tieto zdvíhacie zariadenie na premiestňovanie bremien zvislým a vodorovným spôsobom vo vymedzenom priestore zabezpečujú efektívne a rýchle prepravovanie bremien.  Zdvíhacie zariadenia / žeriavy sa využívajú všade tam, kde je potreba manipulovať s ťažkými bremenami, najčastejšie v stavebníctve. V strojárskom a hutníckom priemysle sa využívajú predovšetkým mostové žeriavy alebo otočné žeriavy. Pri preprave kontajnerov využívame kontajnerový nakladač alebo ramenový nakladač. Cieľom výchovy a vzdelávania je budúcej obsluhe zdvíhacích zariadení, obsluhe montážnej plošiny, hydraulickej ruky vysvetliť všetky BOZP požiadavky pre výkon ich činností.

K samotnej obsluhe zdvíhacích zariadení je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenie žeriavnika, kurz žeriavnika alebo školenie obsluhy zdvíhacích zariadení, školenie obsluhy montážnej plošiny alebo zdvíhacej plošiny.

 

Minimálne požiadavky na uchádzačov zdvíhacích zariadení sú zhrnuté v odseku nižšie :

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz/písomný doklad pri aktualizačnej odbornej príprave,

V našej spoločnosti Vám vieme zabezpečiť nasledujúce kurzy a školenia na zdvíhacie zariadenia v spolupráci s revíznym technikom zdvíhacích zariadení :

Autožeriav
Mostový žeriav
Portálový žeriav
Vežový žeriav
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m
Obsluha Hydraulickej ruky
Ramenový nakladač
Nakladač kontajnerov
Zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m
Iné ostatné druhy školení po konzultácie s revíznym technikom

Účastníkovi bude vystavený „Písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa vyhradených technických zariadení zdvíhacích a písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia“  

Čo musí písomný doklad obsahovať : 

Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
dátum a miesto vydania preukazu, 
odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomný dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa vyhradených technických zariadení zdvíhacích a písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia, kde Vás upozorníme formou sms správy na :

vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 12 mesiacov v zmysle vyhlášky 147/2013 Z.z. ( obsluha pohyblivej pracovnej plošiny )
vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu
vystavenie písomného dokladu na obsluhu vybraných vyhradených technických zariadení, ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz  ŽERIAVNIKA ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

V prípade záujmu nás kontaktuje
• mailom na : bozp.opp@mivex3m.sk
• telefonicky : +421 905 671 439

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu
AllEscortAllEscort