Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb

Školenie VZV

Motorový vozík je mobilný stroj používaný na manipuláciu s materiálom alebo nákladom. Ide o mimoriadne obľúbený nástroj na presúvanie tovarov na kratšie vzdialenosti. Predchodcami vysokozdvižných vozíkov sú zdvíhadlá, ktoré sa zvykli používať v 18. a 19. Storočí. Tieto zariadenia patria do kategórie tzv. manipulačnej techniky a sú častou súčasťou väčších skladov.

Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom. Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie je nutné, aby budúci vodič absolvoval prípravu v kurze určenom pre vodičov motorových vozíkov. Ďalšie zvyšovanie odborných vedomostí vodič motorového vozíka získava aktualizačnou odbornou prípravou na obsluhu motorových vozíkov vodičov motorových vozíkov, prípadne rozšírením oprávnenia na obsluhu inej triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka. Obsahom tejto náplne výchovy a vzdelávanie motorových vozíkov je i aktualizačná odborná príprava na obsluhu motorových vozíkov vodičov motorových vozíkov.

No k samotnej obsluhe motorového vozíka je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenie VZV/ motorových vozíkov alebo kurz VZV/ obsluhy motorových vozíkov.

Minimálne požiadavky na uchádzačov sú zhrnuté v odseku nižšie:

• účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
• vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
• zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
• platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,

Pre účely vystavenia preukazov vodičov motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia sa motorové vozíky delia:

Trieda I – elektrický vozík 
Trieda II – vozík so spaľovacím motorom.

Druh A – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné 
Druh B -Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením 
Druh C – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením 
– s vodičským oprávnením B, C, D alebo T
– bez vodičského oprávnenia
Druh D – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie – ručne vedené 
Druh E – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie – s pákovým riadením 
Druh W1 – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením 
– s vodičským oprávnením B, C, D alebo T
– bez vodičského oprávnenia
Druh W2 –  Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením a vodičským oprávnením B, C, D alebo T 
Druh G – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny 
Druh Z – Špeciálne motorové vozíky podľa podmienok ustanovených výrobcom alebo dovozcom motorových vozíkov.

Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

Predná strana preukazu :
• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu a fotografia fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

JEDINÝ VZOR PREUKAZU  VZV JE UVEDENÝ V STN STN 26 8805 !!!

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho „Preukazu obsluhy motorového vozíka“, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového „Preukazu obsluhy motorového vozíka
• vystavenie „Preukazu obsluhy motorového vozíka“ ,ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie.

Je možné u nás vykonať aj školenie VZV/kurz VZV ( na obsluhu MOTOROVÉHO VOZÍKA ) !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

V prípade záujmu nás kontaktuje
• mailom na : bozp.opp@mivex3m.sk
• telefonicky : +421 905 671 439

Vypracovanie dokumentácie :

 • preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
 • posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok
 •  vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
 • odborná poradenská činnosť pre odberateľa
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia
 • predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci
 • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY (BTS) §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP

 • Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem,
 • Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie
 • Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov.
 • Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí.
 • Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad.
 • Spracovávanie písomných upozornení a doporučení
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch
 • Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov
 • Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení …)
 • Evidencie školení z oblasti BOZP

Školenie zamestnancov :

 • vedúci zamestnanci,
 • ostatní zamestnanci,
 • novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),
 • opakované školenia
 • školenia vodičov motorových vozidiel

Školenie VZV

Motorový vozík je mobilný stroj používaný na manipuláciu s materiálom alebo nákladom. Ide o mimoriadne obľúbený nástroj na presúvanie tovarov na kratšie vzdialenosti. Predchodcami vysokozdvižných vozíkov sú zdvíhadlá, ktoré sa zvykli používať v 18. a 19. Storočí. Tieto zariadenia patria do kategórie tzv. manipulačnej techniky a sú častou súčasťou väčších skladov.

Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom. Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie je nutné, aby budúci vodič absolvoval prípravu v kurze určenom pre vodičov motorových vozíkov. Ďalšie zvyšovanie odborných vedomostí vodič motorového vozíka získava aktualizačnou odbornou prípravou na obsluhu motorových vozíkov vodičov motorových vozíkov, prípadne rozšírením oprávnenia na obsluhu inej triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka. Obsahom tejto náplne výchovy a vzdelávanie motorových vozíkov je i aktualizačná odborná príprava na obsluhu motorových vozíkov vodičov motorových vozíkov.

No k samotnej obsluhe motorového vozíka je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenie VZV/ motorových vozíkov alebo kurz VZV/ obsluhy motorových vozíkov.

Minimálne požiadavky na uchádzačov sú zhrnuté v odseku nižšie :

• účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
• vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
• zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
• platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,

Pre účely vystavenia preukazov vodičov motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia sa motorové vozíky delia:

Trieda I – elektrický vozík 
Trieda II – vozík so spaľovacím motorom.

Druh A – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné 
Druh B -Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením 
Druh C – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením 
s vodičským oprávnením B, C, D alebo T
bez vodičského oprávnenia
Druh D – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie – ručne vedené 
Druh E – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie – s pákovým riadením 
Druh W1 – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením 
s vodičským oprávnením B, C, D alebo T
bez vodičského oprávnenia
Druh W2 –  Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením a vodičským oprávnením B, C, D alebo T 
Druh G – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny 
Druh Z – Špeciálne motorové vozíky podľa podmienok ustanovených výrobcom alebo dovozcom motorových vozíkov.

Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

Predná strana preukazu :
• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu a fotografia fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

 

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho „Preukazu obsluhy motorového vozíka“, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového „Preukazu obsluhy motorového vozíka
vystavenie „Preukazu obsluhy motorového vozíka“ ,ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie.

Je možné u nás vykonať aj školenie VZV/kurz VZV ( na obsluhu MOTOROVÉHO VOZÍKA ) !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

V prípade záujmu nás kontaktuje
• mailom na : bozp.opp@mivex3m.sk
• telefonicky : +421 905 671 439

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu