nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
nezávazný dopyt služieb

Školenie viazač bremien

Viazanie bremien je pracovná činnosť, ktorá je z hľadiska stavebných prác veľmi podceňovaná. To je jedna z častých príčin úrazov a poškodenia na majetku alebo materiálu na stavenisku. Zavedením európskych noriem do našich harmonizovaných noriem  sa nevyhýba tak isto oblasti preprave materiálu. Nové a zdokonalené viazacie prostriedky, technický často zložité, závesne prostriedky aj dômyselné jednoduché pomôcky uľahčujú prácu viazačov bremien a výrazne zvyšujú ich bezpečnosť. Zníženie rizikovosti práce viazača bremien je podmienené dodržiavaním základných zásad postupov, techniky práce a požiadavky na bezpečné užívanie viazacích prostriedkov. Cieľom výchovy a vzdelávania je budúcim viazačom bremien vysvetliť všetky požiadavky na bezpečný výkon ich činností. 

Praktické zaučenie je priebežne rozložené počas celého trvania kurzu. Viazači musia byť zoznámení so spôsobmi viazania a zavesovania bremien, dorozumievacími znameniami, bezpečným prístupom k bremenám, starostlivosťou o viazacie prostriedky a poučení o nebezpečných situáciách a manipuláciách. V prípade opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy je dôležité si zopakovať vedomosti zo základného kurzu viazča bremien, vysvetliť si novinky a poznatky z praxe viazača bremien.

No k samotnej práci viazača bremien je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenia viazača alebo kurz viazačov bremien. 

Minimálne požiadavky na uchádzačov pre viazanie bremien sú zhrnuté v odseku nižšie:

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,

V našej spoločnosti Vám vieme zabezpečiť kurz alebo školenie viazača bremien v spolupráci revíznym technikom zdvíhacích zariadení:

Účastníkovi bude vystavený písomný doklad „Preukaz viazača bremien“.

Vo vydanom písomnom doklade ,, preukaz viazača bremien“ o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z.:

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

 

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu ,, preukazu viazača bremien “, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu  ,, preukazu viazača bremien “
• vystavenie písomného dokladu ,, preukazu lešenára “,ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

 

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz VIAZAČA BREMIEN ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

V prípade záujmu nás kontaktuje
• mailom na: bozp.opp@mivex3m.sk
• telefonicky: +421 905 671 439

Vypracovanie dokumentácie :

 • preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
 • posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok
 •  vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
 • odborná poradenská činnosť pre odberateľa
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia
 • predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci
 • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY (BTS) §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP

 • Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem,
 • Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie
 • Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov.
 • Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí.
 • Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad.
 • Spracovávanie písomných upozornení a doporučení
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch
 • Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov
 • Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení …)
 • Evidencie školení z oblasti BOZP

Školenie zamestnancov :

 • vedúci zamestnanci,
 • ostatní zamestnanci,
 • novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),
 • opakované školenia
 • školenia vodičov motorových vozidiel

Školenie viazač bremien

Viazanie bremien je pracovná činnosť, ktorá je z hľadiska stavebných prác veľmi podceňovaná. To je jedna z častých príčin úrazov a poškodenia na majetku alebo materiálu na stavenisku. Zavedením európskych noriem do našich harmonizovaných noriem  sa nevyhýba tak isto oblasti preprave materiálu. Nové a zdokonalené viazacie prostriedky, technický často zložité, závesne prostriedky aj dômyselné jednoduché pomôcky uľahčujú prácu viazačov bremien a výrazne zvyšujú ich bezpečnosť. Zníženie rizikovosti práce viazača bremien je podmienené dodržiavaním základných zásad postupov, techniky práce a požiadavky na bezpečné užívanie viazacích prostriedkov. Cieľom výchovy a vzdelávania je budúcim viazačom bremien vysvetliť všetky požiadavky na bezpečný výkon ich činností. 

Praktické zaučenie je priebežne rozložené počas celého trvania kurzu. Viazači musia byť zoznámení so spôsobmi viazania a zavesovania bremien, dorozumievacími znameniami, bezpečným prístupom k bremenám, starostlivosťou o viazacie prostriedky a poučení o nebezpečných situáciách a manipuláciách. V prípade opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy je dôležité si zopakovať vedomosti zo základného kurzu viazča bremien, vysvetliť si novinky a poznatky z praxe viazača bremien.

No k samotnej práci viazača bremien je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenia viazača alebo kurz viazačov bremien. 

Minimálne požiadavky na uchádzačov pre viazanie bremien sú zhrnuté v odseku nižšie :

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,

V našej spoločnosti Vám vieme zabezpečiť kurz alebo školenie viazača bremien v spolupráci revíznym technikom zdvíhacích zariadení :

Účastníkovi bude vystavený písomný doklad „Preukaz viazača bremien“.

Vo vydanom písomnom doklade ,, preukaz viazača bremien“ o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

 

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu ,, preukazu viazača bremien “, kde Vás upozorníme formou sms správy na :

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu  ,, preukazu viazača bremien “
• vystavenie písomného dokladu ,, preukazu lešenára “,ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

 

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz VIAZAČA BREMIEN ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

V prípade záujmu nás kontaktuje
• mailom na : bozp.opp@mivex3m.sk
• telefonicky : +421 905 671 439

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu
AllEscortAllEscort