Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb

Školenie strojníkov

Stavebné stroje patria už dlhé roky medzi najväčších pomocníkov ľudí pri stavebných prácach. Nakoľko využitie stavebných strojov je čoraz efektívnejšie a samotná modernizácia stavebných strojov spôsobuje to, že ich použitie je nevyhnutné k stavebným prácam, v dnešnej modernej dobe, by sme bez pomoci stavebných strojov mnoho nezvládli. 

No k samotnej obsluhe stavebného stroja je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenia strojníkov, kurz strojníkov alebo školenie obsluhy stavebných strojov. 

Minimálne požiadavky na uchádzačov sú zhrnuté v odseku nižšie:

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,

Platné rozdelenie skupín podľa vyhlášky 356/2007 Z.z., v zmysle prílohy č. 9:

1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka)
3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).

Účastníkovi bude vystavený „Písomný doklad o absolvovaní VaV na obsluhu vybraných strojov a zariadení“  so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Čo musí písomný doklad obsahovať: 

Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

NEEXISTUJE VZOR AKO MÁ PÍSOMNÝ DOKLAD VYZERAŤ !!! Uvedené je len čo ma obsahovať podľa zákona 124/2006 Z.z..

Všetko čo je na preukaze na viac, je len bonus a nie je to povinnosť.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu
• vystavenie písomného dokladu na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz STAVEBNÝCH STROJOV ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

 

V prípade záujmu nás kontaktuje
• mailom na : bozp.opp@mivex3m.sk
• telefonicky : +421 905 671 439

Vypracovanie dokumentácie :

 • preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
 • posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok
 •  vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
 • odborná poradenská činnosť pre odberateľa
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia
 • predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci
 • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY (BTS) §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP

 • Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem,
 • Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie
 • Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov.
 • Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí.
 • Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad.
 • Spracovávanie písomných upozornení a doporučení
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch
 • Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov
 • Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení …)
 • Evidencie školení z oblasti BOZP

Školenie zamestnancov :

 • vedúci zamestnanci,
 • ostatní zamestnanci,
 • novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),
 • opakované školenia
 • školenia vodičov motorových vozidiel

Školenie strojníkov

Stavebné stroje patria už dlhé roky medzi najväčších pomocníkov ľudí pri stavebných prácach. Nakoľko využitie stavebných strojov je čoraz efektívnejšie a samotná modernizácia stavebných strojov spôsobuje to, že ich použitie je nevyhnutné k stavebným prácam, v dnešnej modernej dobe, by sme bez pomoci stavebných strojov mnoho nezvládli. 

No k samotnej obsluhe stavebného stroja je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenia strojníkov, kurz strojníkov alebo školenie obsluhy stavebných strojov. 

Minimálne požiadavky na uchádzačov sú zhrnuté v odseku nižšie :

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,

Platné rozdelenie skupín podľa vyhlášky 356/2007 Z.z., v zmysle prílohy č. 9   :

1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka)
3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).

Účastníkovi bude vystavený „Písomný doklad o absolvovaní VaV na obsluhu vybraných strojov a zariadení“  so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Čo musí písomný doklad obsahovať : 

Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

NEEXISTUJE VZOR AKO MÁ PÍSOMNÝ DOKLAD VYZERAŤ !!! Uvedené je len čo ma obsahovať podľa zákona 124/2006 Z.z..

Všetko čo je na preukaze na viac, je len bonus a nie je to povinnosť.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu
• vystavenie písomného dokladu na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz STAVEBNÝCH STROJOV ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

 

V prípade záujmu nás kontaktuje 
• mailom na : bozp.opp@mivex3m.sk
• telefonicky : +421 905 671 439

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu