Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. 

Čo Vám zabezpečíme:

– obhliadku objektu a priestorov klienta a ich prevádzkových priestorov z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia
– kontrolu dokumentácií spoločnosti v súlade s platnou legislatívou

Výstupom AUDITU PZS je záverečná správa, ktorá obsahuje zistenia a odporučenia na odstránenie nedostatkov.

S čím Vám vieme pomôcť:

– posúdenie rizika pre všetky pracovné činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám súvisiacim s expozíciou faktorov pracovných podmienok a vypracovanie posudku o riziku z takéhoto posúdenia rizika
– návrh na zaradenie pracovných činností do kategórií prác pre jednotlivé faktory pracovného prostredia
– určenie rozsahu a náplne preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zdravotných rizík alebo osobitných predpisov

kontaktujte nás na : pzs@mivex3m.sk
Služby PZS - v skratke: Pracovná zdravotná služba - Humenné

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. 

Čo Vám zabezpečíme:

– obhliadku objektu a priestorov klienta a ich prevádzkových priestorov z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia
– kontrolu dokumentácií spoločnosti v súlade s platnou legislatívou

Výstupom AUDITU PZS je záverečná správa, ktorá obsahuje zistenia a odporučenia na odstránenie nedostatkov.

S čím Vám vieme pomôcť:

– posúdenie rizika pre všetky pracovné činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám súvisiacim s expozíciou faktorov pracovných podmienok a vypracovanie posudku o riziku z takéhoto posúdenia rizika
– návrh na zaradenie pracovných činností do kategórií prác pre jednotlivé faktory pracovného prostredia
– určenie rozsahu a náplne preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zdravotných rizík alebo osobitných predpisov

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (v skratke len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu