nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
nezávazný dopyt služieb

Prvá pomoc

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe (v skratke len PP) Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov.

Poskytujeme:

Poskytujeme kurzy prvej pomoci v súlade s vyhlaškov 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kuzy prvej pomoci.

Hlavné ciele kurzu:

a.) Kognitívna oblasť: Získanie teoretických vedomostí potrebných na efektívne poskytovanie prvej pomoci.
b.) Psychomotorická oblasť: Získanie a aplikácia praktickej zručnosti na poskytovanie prvej pomoci.
c.) Afektívna oblasť: Získanie pozitívneho postoja a ochoty k poskytovaniu prvej pomoci

ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE ÚČASTNÍKOV KURZU:

A. Teoretické vedomosti o

1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
6. základných úkonoch zachraňujúcich život,
7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
10. krvácaní z rán, šoku,
11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. Praktické zručnosti

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
5. poskytnutie prvej pomoci pri
a) poruchách vedomia,
b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
d) krvácaní z rán, šoku,
e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
f) neúrazových náhlych príhodách, ktorémôžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievnamozgová príhoda,
6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (v skratke len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Poskytujeme:

AUDIT BOZP je za cieľom Vám vysvetliť základné informácie o BOZP, čo je naozaj potrebné a čo je nad rámec a zbytočne zaťažuje Váš rozpočet. Často sa stretávame s tým, že veci nie sú v poriadku vôbec, alebo sú vykonávané až príliš nadmerne. Zamestnávateľ nemá čas sa týmto zaoberať, tak sa spolieha na spoločnosť, ktorá  mu to vykonáva. NO NIE VŽDY JE TO SPRÁVNE.

Čo u Vás vykonáme:

–  preskúmania dokumentácie
–  preskúmania administratívnych prevádzkových a výrobných priestorov
–  preskúmania systému vzdelávania zamestnancov

Auditom BOZP si zabezpečíte odhalenie vašich slabých miest v systéme riadenia BOZP v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách, nebodaj možným pracovným úrazom, nehodám alebo poškodeniam zdravia Vašich zamestnancov.

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu
AllEscortAllEscort