nezáväzná cenová ponuka
Pripravujeme
nezáväzná cenová ponuka
nezáväzná cenová ponuka
""/
Ochrana pred požiarmi

VYPAĽOVANIE A SPAĽOVANIE TRÁVY A INÝCH PORASTOV

S príchodom jari a teplých slnečných dní sa každoročne stretávame aj negatívnou stránkou tohto obdobia a to – vypaľovaním trávnatých porastov alebo spaľovaním. Rozdiel medzi spaľovaním a vypaľovaním spočíva v tom, že vypaľovanie predstavuje plošné vypálenie trávnatých porastov. Naopak spaľovanie prestavuje pálenie nahromadenej suchej trávy alebo iného nežiadúceho odpadu. Vypaľovanie predstavuje u mnohých osôb jednoduché zbavenia sa suchých trávnatých porastov, konárov alebo kríkov. Tieto osoby si neuvedomujú negatívne vplyvy, ktoré toto „jednoduché zbavenia sa suchých trávnatých porastov, konárov alebo kríkov“ prináša.

Vypaľovaním sa z úrodnej pôdy stáva neúrodná !

Teplo, ktoré je prítomné pri každom druhu plameňa rovnako aj pri vypaľovaní alebo spaľovaní vplýva na celé okolie plameňa (pásmo prípravy). Pásmo prípravy v jednoduchosti predstavuje plochu v okolí plameňa, ktorá sa pripravuje na horenie tým, že sa vyparuje a vyschýna čím nastávajú ideálne podmienky na šírenie plameňa. Takéto vyschýnanie pôdy spôsobuje aj znižovanie biodiverzity a úrodnosť samotnej pôdy.

Vypálim tú trávu nech tam už nerastie !

Áno, vypaľovaním sa poškodzuje štruktúra povrchovej vrstvy pôdy čím sa z bežnej úrodnej pôdy pomaly stáva neúrodná. Neúrodná pôda nemá ideálne podmienky pre rast trávy alebo iných bylín, avšak v takejto pôde sa naopak darí iným odolnejším druhom rastlín. Výsledkom vypaľovania za účelom zbavenia sa trávy môže byť pôda, kde sa rozšíria určité druhy rastlín, ktorých odstránenie si vyžaduje častokrát väčšiu námahu ako škrtnutie zápalkou.

Nič sa nestane, veď som tu a dávam pozor !

Každý z nás sa určite aspoň raz popálil bez ohľadu na to či to bola horúca šálka s kávou alebo s čajom, hrniec na sporáku alebo sviečka či rozpálená kapota auta v letnom období. Teplota plameňa, ktorá vzniká pri spaľovaní alebo vypaľovaní je mnohonásobne vyššia ako teplota na ktorej sa človek dokáže popáliť počas bežného dňa. Človek je vo vážnom ohrození života, pokiaľ je poškodená 1/3 kože popálením. Stojí zato ohrozovať svoje zdravie a zdravie iných?

Jednou z najčastejších príčin požiarov prírodných porastov je práve spaľovanie a vypaľovanie trávnatých porastov. Každý, kto je zodpovedný za takýto požiar si na začiatku povedal nič sa nestane, veď som tu a dávam pozor.

Každý vypaľuje, môžem aj ja !

Najčastejším argumentom pri konfrontácii s osobami, ktoré spaľujú alebo vypaľujú trávnaté porasty je, že vypaľoval aj sused aj kamarát aj iný známi tak prečo by som nemohol aj ja? Vypaľovanie je protizákonné. Zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v § 14 ods. 2 hovorí o tom že fyzické osoby NESMÚ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Pokuty, ktoré hrozia za porušenie zákazu vypaľovania sú  331 € pre fyzické osoby. Priamo na mieste môže byť fyzickej osobe udelená pokuta do výšky 99 €. Právnickej osobe hrozí pokuta do výšky až 16 596 €. V prípadoch, kedy spôsobí požiar veľkú škodu hrozí občanom aj trestné stíhanie.

Legislatíva:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Ochrana pred požiarmi

ELEKTROMOBIL AKO HROZBA POŽIARU ?

Elektromobily boli pred uvedením na trh prezentované ako noviny vo svete automobilov a dopravy. Skutočnosť je ale úplne iná. Prvý zdokumentovaný elektromobil pochádza z roku 1835 a až o niekoľko rokov neskôr sa vedci a konštruktéri začali zaujímať o spaľovacie motory. Je teda elektromobil novinkou vo svete automobilového priemyslu? Na túto otázku si môže odpovedať každý sám. Pravou však je že elektromobily zožali úspech vďaka šetrnosti voči životnému prostrediu (najmä ovzdušiu). Rovnako ako priniesli úspech tak sa nevyhli ani kritike. Čoraz viac sa začalo hovoriť o požiaroch týchto elektromobilov.

 ELEKTROMOBIL AKO HROZBA POŽIARU ?

            Požiare automobilov patria k jedným zo základných zásahov, na ktoré sú hasičské jednotky vysielané. Porovnávanie spaľovacích a elektrických áut je stále aktuálna téma, o ktorej sa diskutuje.

            Výrobcovia elektromobilov čoraz viac uisťujú svojich potencionálnych zákazníkov že ich autá sú bezpečné a ich pravdepodobnosť samovznietenia je neporovnateľne nižšia ako to je pri spaľovacích autách.

            Porovnávanie pravdepodobnosti samovznietenia elektromobilov, ktorých je na cestách stále málo oproti spaľovacím automobilom nie je relevantné. Pre bližšie porovnanie bola zostavená štatistická tabuľka požiarovosti, ktorá porovnáva počet požiarov na 100 000 predajov hybridných, spaľovacích a elektrických áut.

TYP AUTAPOČET POŽIAROV NA 100 000 PREDAJOVPOČET POŽIAROV ZA ROK 2021
Hybrid347516051
Spaľovacie1530199533
Elektro2652

Zdroj: mojelektromobil.sk

            Z tohto porovnania najhoršie vyšli hybridné autá. Na druhom mieste sú spaľovacie autá a najmenší počet požiarov na 100 000 predajov majú elektromobily čo z nich určite nerobí najrizikovejšie autá z pohľadu pravdepodobnosti vznietenia a vzniku požiaru.

            PREČO JE HASENIE ELEKTROMOBILU NÁROČENŠIE AKO HASENIE SPAĽOVACIEHO AUTA ?

            Samotné hasenie najčastejšie spočíva v ochladzovaní horiaceho telesa. Pri spaľovacích autách zväčša požiar vidno. Najčastejším prejavom sú plamene, ktoré poukazujú aj na ohnisko požiaru čo umožňuje jeho jednoduché hasenie.

            Väčší problém nastáva pri elektromobiloch. Vznietenie elektromobilu môže spôsobiť napríklad mechanické poškodenie alebo náraz, kedy batéria začne „horieť“. Horenie batérie v elektromobile je špecifické najmä iskrením a vznikom veľkého množstva tmavého dymu a samozrejme nekontrolovateľným nárastom teploty.

            Rovnako ako pri spaľovacom aute tak aj pri elektrickom aute spočíva hasenie ochladzovaním. Tu vzniká najväčší problém, ktorý elektromobily predstavujú. Batéria je uložená v kryte, ktorý je odolný voči vonkajším teplotám a rovnako je aj dostatočne tesný, aby zabránil vniknutiu inej kvapaliny do vnútra. Tento fakt sťažuje samotné hasenie. Ochladzovanie takto zabezpečenej batérie je náročné a častokrát zdĺhavé.

            AKO HASIŤ ELEKTROMOBILY?

            Efektívnym riešením na hasenie elektromobilov sa stali naplnené kontajnery vodou, kam sa uzatvárali horiace elektromobily. Tento možno na prvý pohľad náročný ale efektívny postup spočíval v tom, že tepelná energia z horiacej batérie ku ktorej nebol prístup sa rozptýlila, keďže voda má chladiaci efekt.

            Zdá sa že tento spôsob bude minulosťou. Francúzi majú patent na to, ako uhasiť elektromobil do 5 minút. Konkrétne automobilka Renault prišla s patentom FIREMAN ACCESS, ktorý Spočíva v zabudovaní špeciálneho krytu do vrchného krytu batérie, ktorý sa vplyvom tepla (v tomto prípade plameňov) roztaví a odkryje tak vnútro batérie. To umožňuje hasičom nasmerovať prúd vody cez bočné okno priamo do komôr, pričom požiar uhasia do piatich minút a použijú rovnaké množstvo vody ako v spaľovacom aute. Systém sa už úspešne používa v elektrifikovaných autách Renault a javí sa ako rozumné riešenie v prípade možného nebezpečenstva.

Zdroj:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Ochrana pred požiarmi

NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY PRI PROTIPOŽIARNYCH KONTROLÁCH

Pri príležitosti Sviatku svätého Floriána – dňa hasičov Vám prinášame správu Hasičského a Záchranného zboru (HaZZ) SR za rok 2021. Väčšina osôb vníma HaZZ ako hasičov určených na hasenie požiaru alebo zachraňovanie mačiek zo stromov. HaZZ vykonáva aj kontrolnú činnosť v rámci ktorej dohliada na dodržiavanie protipožiarnych povinností právnických a fyzických osôb – podnikateľov vo forme Štátneho požiarneho dozoru.

HaZZ v správe za rok 2021 hovorí o štatistikách požiarovosti na území SR, počte výjazdov, škodách vzniknutých na majetku, zranených osobách pri požiaroch a okrem iného aj o najčastejších nedostatkoch, ktoré sa vyskytovali za rok 2021 u právnických a fyzických osobách – podnikateľov.

Za roky 2014 až 2019 bolo vykonaných v priemere 8629 kontrol za jednotlivé roky. S nástupom pandémie bolo za rok 2020 vykonaných len 5201 kontrol a za rok 2021 len 4700 kontrol čo je takmer o polovicu menej ako za predošlé roky. S ústupom pandémie očakávame zvýšený počet protipožiarnych kontrol, preto je dôležité venovať sa nedostatkom v rámci požiarnej ochrany.

Najčastejšie nedostatky boli najmä;

 • neoznačené a neudržiavané trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty,
 • uzamknutý únikový východ,
 • projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nie je v súlade  so skutočným stavom,
 • neoznačenie únikových východov a smeru únikových ciest,
 • neumiestnená grafická časť požiarneho evakuačného plánu pri vstupe na podlažie,
 • neoznačenie únikových východov a smeru únikových ciest,
 • nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • neprístupný / čiastočne zatarasený prístup k stanovišťu prenosného hasiaceho prístroja,
 • obmedzený prístup k hadicovému vedeniu,
 • chýbajúca resp. nekompletná sprievodná dokumentácia požiarnych zariadení,
 • chýbajú tlakové skúšky požiarnych hadíc v nástenných hydrantoch s plochou hadicou,
 • neprístupný tlačidlový hlásič elektrickej požiarnej signalizácie,
 • nezabezpečenie kontroly a čistenia komínov a dymovodov v stanovených lehotách,
 • nedodržaná bezpečná vzdialenosť vykurovacieho telesa od horľavej stavebnej konštrukcie,
 • nefunkčné svietidlo núdzového osvetlenia.

Celkový počet vykonaných kontrol za rok 2021 bol 4701 pri ktorých sa našlo 16 164 nedostatkov. Štátny požiarny dozor môže udeliť sankcie alebo pokutu právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi až do výšky 16 596 €. Výška sankcie alebo pokuty závisí od druhu a počtu zistených nedostatkov. Rovnako sa výška sankcií alebo pokút môže líšiť pokiaľ ide o opakované porušovanie protipožiarnych povinnosti. (zákon 314/2001 Z. z.)

My, ako poskytovatelia služieb ochrany pred požiarmi upozorňujeme na zistené nedostatky na jednotlivých prevádzkach našich klientov, čím sa predchádza sankciám a pokutám a navyše sa zvyšuje bezpečnosť prevádzok.

Odkazy

S pozdravom tím MIVEX3M/HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )