nezáväzná cenová ponuka
Pripravujeme
nezáväzná cenová ponuka
nezáväzná cenová ponuka
""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

PRACOVNÝ ÚRAZ

Pojem pracovný úraz pozná takmer každý z Vás. Mnohí ste sa s týmto pojmom niekoľkokrát stretli či už ako svedok pracovného úraz alebo účastník pracovného úrazu. Väčšina z Vás určite dokáže rýchlo reagovať na vzniknutý pracovný úraz a dokáže podať potrebnú predlekársku pomoc, čo je aj obsahom našich školení prvej pomoci. Pracovný úraz ale poskytnutím prvej pomoci nekončí. Pracovný úraz si vyžaduje ďaleko väčšiu pozornosť ako napríklad šetrenie pracovného úrazu, jeho zápis, vyjadrenie svedka a podobne. V našom článku nájdete základné informácie o pracovnom úraze ako aj o ich rozdelení podľa závažnosti.

Čo je to pracovný úraz (PÚ) ?

Presne znenie definície PÚ opisuje zákonník práce 311/2001 Z. z. v § 195 ako; „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov“.

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa stal pri ceste do zamestnania, alebo na ceste zo zamestnania.

Ako rozdeľujeme pracovné úrazy ?

Z hľadiska závažnosti rozdeľujeme pracovné úrazy na;

 • Závažný pracovný úraz s následkom smrti (smrteľný pracovný úraz),
 • Závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví (dôsledkom úrazu je vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie),
 • Registrovaný pracovný úraz (ak pracovný neschopnosť zamestnanca trvá viac ako 3 dni)

Prečo musím nahlásiť pracovný úraz nadriadenému ?

Pracovný úraz má povinnosť nahlásiť každý zamestnanec, ktorému sa pracovný úraz stal. Rovnako každý zamestnanec, ktorý bol svedkom pracovného úrazu.

Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z.

Ako postupovať v prípade pracovného úrazu ?  

V niektorých prípadoch si pracovný úraz vyžiada pracovnú neschopnosť zamestnanca. Ak je pracovný neschopnosť viac ako tri dni, ide o registrovaný pracovný úraz. Viac o postupe pri registrovanom pracovnom úraze sa dočítate v príručne, ktorú sme spracovali pre našich zmluvných klientov.

Ak je zamestnanec z dôvodu pracovného úrazu dlhodobo PN a príčinou úrazu nebolo porušenie bezpečnostných predpisov a bezpečnostných postupov, mzdu zamestnancovi uhrádza sociálna poisťovňa po dobu PN zamestnanca.

Nesie za pracovný úraz zodpovednosť zamestnávateľ ?  

Zodpovednosť za pracovný úraz vyplýva zo šetrenia pracovného úrazu, kde sa udáva miera zavinenia zamestnávateľa. Podľa § 195 ods. 1) za pracovný úraz nesie zodpovednosť zamestnávateľ.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti vtedy, ak príčinou pracovného úrazu bolo skutočnosť, že pracovný úraz poškodený utrpel na základe porušenia právnych alebo ostatných predpisov na zaistenie BOZP alebo ak poškodený utrpel pracovný úraz pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

ZHRNUTIE

Pracovný úraz je potrebné vždy nahlásiť zamestnávateľovi. Nie je to len povinnosť vyplývajúca zo zákona ale aj právo každého zamestnanca na náhradu za bolesť spôsobenú pracovným úrazom. Naša spoločnosť je Vám formou bezpečnostnotechnickej služby poradným a kontrolným orgánom na riešenie takýchto záležitostí.

Legislatíva

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA NA STAVENISKU

Stavenisko, alebo samotná stavba sa pokladá za najnebezpečnejší priestor z pohľadu pracovných úrazov. Práve stavenisko sa stáva priestorom, kde sa často nepoužívajú osobné ochranné pracovné prostriedky a kladie sa minimálny dôraz na bezpečnosť zamestnancov a osôb, ktoré sa nachádzajú v priestoroch staveniska. Bezpečnosť na stavenisku ovplyvňuje aj dobrá organizácia práce a dostatočné pracovné prestávky prípadne časté striedanie zamestnancov, najmä počas teplých letných dní. Nie len týmto skutočnostiam ale aj mnohým ďalším sa venuje práve KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA NA STAVENISKU (koordinácia BOZP).

ČO JE TO KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA NA STAVENISKU ?

Každá stavba má stanovený určitý postup stavebných prác, ktoré je potrebné dodržiavať. Rovnako je potrebné dodržiavať a plniť úlohy vyplývajúce z plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Práve na tieto úlohy na zaistenie bezpečnosti dohliada a kontroluje ich plnenie koordinácia BOZP.

PRE AKÚ STAVBU / STAVENISKO JE POTREBNÁ KOORDINÁCIA BOZP ?

Koordinácia BOZP je povinná zo zákona 396/2006 Z. z. ak:

 • na stavbe / stavenisku vykonávajú stavebné práce dvaja alebo viacerí zamestnávatelia,
 • plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb,
 • rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobohodín

KTO MÁ POVINNOSŤ ZRIADIŤ KOORDINÁCIU BOZP ?

Povinnosť zriadiť koordináciu BOZP má stavebník. Stavebník je osoba z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba. Následná komunikácia prebieha medzi stavebníkom, koordinátorom bezpečnosti a zhotoviteľom (stavebná spoločnosť).

Vo väčšine prípadov je povinnosť zriadiť koordináciu BOZP presunutá na zhotoviteľa po vzájomnej dohode so stavebníkom.

Ďalší prípad, kedy zhotoviteľ zriaďuje koordináciu BOZP je vtedy, ak je stavebník súčasne aj zhotoviteľ stavby.

KTO MÔŽE VYKONÁVAŤ KOORDINÁCIU BOZP ?

Koordináciu BOZP môže vykonávať

 • stavbyvedúci, ktoré nesmie na jednom stavenisku vykonávať aj koordináciu BOZP a stavbyvedúceho,
 • osoba spôsobilá na výkon stavebného dozoru,
 • autorizovaný bezpečnostný technik.

ČOMU SA VENUJE KOORDINÁCIA BOZP ?

Koordinácia BOZP  zahŕňa:

 • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • dohľad nad plnením všeobecných zásad prevencie a BOZP,
 • dohľad nad dodržiavanie zásad, ktoré vyplývajú z plánu BOZP,
 • aktualizáciu a úpravu plánu BOZP s ohľadom na postup práce prípadne pri zmene priebehu prác,
 • spoluprácu medzi zamestnancami na rovnakom pracovisku so zreteľom na BOZP, ktorých práce na seba nadväzujú,
 • opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 • zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti (napr. zamestnanci subdodávateľa či majú platné písomné doklady na stavebné stroje, montážne plošiny a pod.).

Legislatíva:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

PITNÝ REŽIM POČAS TEPLÝCH DNÍ

Podľa predpovedí počasia nás aktuálne čakajú teplé a slnečné dni, ktorým treba venovať dostatočnú pozornosť a dbať predovšetkým na svoje zdravie a zdravie svojich zamestnancov prípadne kolegov. V tomto článku sme si pre Vás pripravili aktuálne informácie na čo si treba dať pozor počas týchto dní a čo je povinnosť zamestnávateľa počas teplých a slnečných dní.

            Zamestnávateľ má povinnosť bezplatne zabezpečiť zamestnancom pitný režim, ak to to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia. (§ 6, 124/2066 Z. z., ods. 3, písm. b)

            Pri záťaži teplom má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť pravidelné dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu. (§ 7, 99/2006 Z. z., ods. 1)

            Pitnú vodu môže zamestnávateľ zabezpečiť na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa. (§ 7, 99/2016 Z. z., ods. 3)

            Zamestnávateľ prostredníctvom pitného režimu zabezpečí najmenej 70 % tekutín pre zamestnanca, ktoré daný zamestnanec stratí počas pracovnej zmeny potením a dýchaním v závislosti na vykonávanú prácu. Preto je dôležité rozlišovať v akej teplote sa pracovná činnosť vykonáva a o akú pracovnú činnosť ide. (§ 7, 99/2016 Z. z., ods. 6, písm. a)

MINIMÁLNA NÁHRADA TEKUTÍN PRI PRÁCI V ZÁŤAŽI TEPLOM

            Minimálnu náhradu tekutín pri záťaži teplom opisuje zákon 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, konkrétne v prílohe č. 4.

            Všetky pracovné činnosti sú zaradené do jednotlivých tried prác. Každá trieda práce predstavuje iný energetický výdaj a rovnako aj iný príjem tekutín pri záťaži teplom. Triedy práce, energetický výdaj ako aj náhrada tekutín za pracovnú zmenu sú spracované v tabuľke.

Zdroj: Vyhláška MZ SR 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Náhrada tekutín závisí od teploty. V tabuľke sú zobrazené rozpätia teplôt a primerané náhrady tekutín za pracovnú zmenu. Náhrada tekutín na pracoviskách triedy práce 1 až 4 sa ustanoví prepočtom na každý 1 °C nad dolnou hranicou rozpätia pre príslušnú triedu práce sa pripočíta k základnej hodnote náhrady tekutín pre danú triedu práce hodnota uvedená v zátvorke.

STAČÍ ZABEZPEČIŤ PITNÝ REŽIM A TÝM TO KONČÍ ?

            Nie. Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečovať optimálne podmienky pre zamestnancov aj z hľadiska záťaže teplom. Optimálne podmienky vie zamestnávateľ zabezpečiť prostredníctvom stavebného riešenia budovy, technickým zariadením budovy alebo inou vhodnou technológiou na zabezpečenie optimálnych podmienok na pracovisku.

            Na pracoviskách, kde nie je možné zlepšiť podmienky pre zamestnancov z hľadiska záťaže teplom zamestnávateľ zabezpečí ochranné opatrenia a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov.

            Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre teplé obdobie podľa jednotlivých tried práce je uvedený v tabuľke.

Zdroj: Vyhláška MZ SR 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

AKO OPTIMALIZOVAŤ PODMIENKY Z HĽADISKA ZAŤAŽENIA TEPLOM?

            Opatrenia na zníženie nepriaznivých podmienok vplyvu záťaže teplom na zamestnancov sú najmä;

 • zmena trvania času práce,
 • posun začiatku pracovnej zmeny,
 • poskytovanie prestávok v práci,
 • predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,
 • pobyt v klimatizovaných priestoroch,
 • striedanie zamestnancov,
 • klimatizácia alebo nútené vetranie,
 • tienenie okien a svetlíkov,
 • sprchovanie a ochladzovanie,
 • vhodný pracovný odev.

V týchto teplých dňoch netreba podceňovať záťaž teplom. Častokrát sa stáva, že práve záťaž teplom je jedným z viacerých príčin pracovných úrazov. Rovnako má dopad aj na výkon zamestnancov a ich zdravotný stav. Častejšie prestávky v práci, dostatočný pitný režim a posun pracovnej zmeny sú najčastejšie opatrenia, ktoré zamestnávatelia vykonávajú za účelom optimalizovať podmienky záťaže teplom na pracovisku.

Legislatíva:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Ochrana pred požiarmi

ELEKTROMOBIL AKO HROZBA POŽIARU ?

Elektromobily boli pred uvedením na trh prezentované ako noviny vo svete automobilov a dopravy. Skutočnosť je ale úplne iná. Prvý zdokumentovaný elektromobil pochádza z roku 1835 a až o niekoľko rokov neskôr sa vedci a konštruktéri začali zaujímať o spaľovacie motory. Je teda elektromobil novinkou vo svete automobilového priemyslu? Na túto otázku si môže odpovedať každý sám. Pravou však je že elektromobily zožali úspech vďaka šetrnosti voči životnému prostrediu (najmä ovzdušiu). Rovnako ako priniesli úspech tak sa nevyhli ani kritike. Čoraz viac sa začalo hovoriť o požiaroch týchto elektromobilov.

 ELEKTROMOBIL AKO HROZBA POŽIARU ?

            Požiare automobilov patria k jedným zo základných zásahov, na ktoré sú hasičské jednotky vysielané. Porovnávanie spaľovacích a elektrických áut je stále aktuálna téma, o ktorej sa diskutuje.

            Výrobcovia elektromobilov čoraz viac uisťujú svojich potencionálnych zákazníkov že ich autá sú bezpečné a ich pravdepodobnosť samovznietenia je neporovnateľne nižšia ako to je pri spaľovacích autách.

            Porovnávanie pravdepodobnosti samovznietenia elektromobilov, ktorých je na cestách stále málo oproti spaľovacím automobilom nie je relevantné. Pre bližšie porovnanie bola zostavená štatistická tabuľka požiarovosti, ktorá porovnáva počet požiarov na 100 000 predajov hybridných, spaľovacích a elektrických áut.

TYP AUTAPOČET POŽIAROV NA 100 000 PREDAJOVPOČET POŽIAROV ZA ROK 2021
Hybrid347516051
Spaľovacie1530199533
Elektro2652

Zdroj: mojelektromobil.sk

            Z tohto porovnania najhoršie vyšli hybridné autá. Na druhom mieste sú spaľovacie autá a najmenší počet požiarov na 100 000 predajov majú elektromobily čo z nich určite nerobí najrizikovejšie autá z pohľadu pravdepodobnosti vznietenia a vzniku požiaru.

            PREČO JE HASENIE ELEKTROMOBILU NÁROČENŠIE AKO HASENIE SPAĽOVACIEHO AUTA ?

            Samotné hasenie najčastejšie spočíva v ochladzovaní horiaceho telesa. Pri spaľovacích autách zväčša požiar vidno. Najčastejším prejavom sú plamene, ktoré poukazujú aj na ohnisko požiaru čo umožňuje jeho jednoduché hasenie.

            Väčší problém nastáva pri elektromobiloch. Vznietenie elektromobilu môže spôsobiť napríklad mechanické poškodenie alebo náraz, kedy batéria začne „horieť“. Horenie batérie v elektromobile je špecifické najmä iskrením a vznikom veľkého množstva tmavého dymu a samozrejme nekontrolovateľným nárastom teploty.

            Rovnako ako pri spaľovacom aute tak aj pri elektrickom aute spočíva hasenie ochladzovaním. Tu vzniká najväčší problém, ktorý elektromobily predstavujú. Batéria je uložená v kryte, ktorý je odolný voči vonkajším teplotám a rovnako je aj dostatočne tesný, aby zabránil vniknutiu inej kvapaliny do vnútra. Tento fakt sťažuje samotné hasenie. Ochladzovanie takto zabezpečenej batérie je náročné a častokrát zdĺhavé.

            AKO HASIŤ ELEKTROMOBILY?

            Efektívnym riešením na hasenie elektromobilov sa stali naplnené kontajnery vodou, kam sa uzatvárali horiace elektromobily. Tento možno na prvý pohľad náročný ale efektívny postup spočíval v tom, že tepelná energia z horiacej batérie ku ktorej nebol prístup sa rozptýlila, keďže voda má chladiaci efekt.

            Zdá sa že tento spôsob bude minulosťou. Francúzi majú patent na to, ako uhasiť elektromobil do 5 minút. Konkrétne automobilka Renault prišla s patentom FIREMAN ACCESS, ktorý Spočíva v zabudovaní špeciálneho krytu do vrchného krytu batérie, ktorý sa vplyvom tepla (v tomto prípade plameňov) roztaví a odkryje tak vnútro batérie. To umožňuje hasičom nasmerovať prúd vody cez bočné okno priamo do komôr, pričom požiar uhasia do piatich minút a použijú rovnaké množstvo vody ako v spaľovacom aute. Systém sa už úspešne používa v elektrifikovaných autách Renault a javí sa ako rozumné riešenie v prípade možného nebezpečenstva.

Zdroj:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

VSTUPNÉ ŠKOLENIE VS. NELEGÁLNA PRÁCA

Povinnosťou každého zamestnávateľa je zabezpečiť pravidelné oboznamovanie a informovanie (školenie) zamestnancov. O obsahu školenia hovorí § 7 zákona 124/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnávateľ je povinný vykonať takéto školenie pri prijatí zamestnanca do zamestnania, pri preložení na iné pracovisko, pri zaradení alebo prevedení na inú prácu, pri zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovné prostriedku.  

            Vstupné oboznamovanie a informovanie zamestnanca (vstupné školenie pri prijatí do zamestnania) predstavuje preukázateľné a zrozumiteľné oboznámenie nového zamestnanca s problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na charakter práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať.

Vstupné školenie je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pred nástupom do zamestnania ale nie pred dátumom nástupu.

AKO?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenie pre nového zamestnanca pred nástupom do práce, čiže pred samotným výkonom práce. Školenie by malo pozostávať z dvoch častí; 1. časť je všeobecná časť BOZP s predpismi, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia atď.., 2. časť školenia by mala prebehnúť priamo na pracovisku, toto školenie vykoná priamo nadriadený zamestnanec (majster, vedúci pracovnej skupiny a pod.).

KEDY?

Vstupné školenie má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť v deň nástupu zamestnanca do zamestnania. Ani skôr ani neskôr to možné nie je.

PREČO?

Vstupné školenie zamestnanca do zamestnania musí prebiehať len počas pracovnej doby zamestnanca. Ak sa školenie uskutoční pred dátumom nástupu, tak nemožno považovať čas trvania školenia nového zamestnanca ako pracovnú dobu.

Rovnako nie je možné vykonať školenie nového zamestnanca po nástupe do práce, kedy už vykonáva pracovnú činnosť. Každý zamestnanec musí byť oboznámení s problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na charakter práce, ktorú bude vykonávať. Pri porušení tejto povinnosti zamestnávateľom, dochádza k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu.

KTO?

Vstupné školenie BOZP povinne absolvujú:

 • všetci novoprijatí zamestnanci do pracovného pomeru,
 • novoprijatí zamestnanci do vedľajšieho pracovného pomeru, zamestnanci pracujúci na základe dohôd o práci vykonávaných mimo pracovný pomer,
 • žiaci, učni, študenti zamestnávaní v rámci výchovy k povolaniu, iné osoby nastupujúce do pracovného pomeru k zamestnávateľovi ku krátkodobej výpomoci (brigádnici),
 • všetci zamestnanci zamestnávateľa, ktorí z rôznych dôvodov mali prestávku v zamestnaní nepretržite v trvaní viac než 12 mesiacov,
 • všetci zamestnanci iných zamestnávateľov, ktorí v podniku vykonávajú dočasné práce na zmluvu a pod., alebo iné osoby zdržujúce sa s vedomím zamestnávateľa na jeho pracoviskách, či priestoroch inak verejne neprístupných.

Táto téma je jedna z mnohých, o ktorých sa rozprávalo na odbornom seminári „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi“ dňa 28. apríla v Košiciach. Na podobných seminároch sa zúčastňujeme pravidelne podľa možností, aby sme svojím klientom prinášali nové a zaujímavé informácie z praxe a z prvej ruky.

S pozdravom tím MIVEX3M/HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

EVIDENCIA VYHRADENÝCH  TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky na vyhradených technických zariadeniach (VTZ). Tie sú povinné a hovorí o nich vyhláška 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto vyhláška tiež upravuje delenie zariadení na technické zariadenia a vyhradené technické zariadenia. Technické zariadenia sa podľa typu rozdeľujú na tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové.

Podľa miery ohrozenia sa technické zariadenia delia na skupinu A, B, C pričom skupina A predstavuje vysokú mieru ohrozenia, skupina B predstavuje vyššiu mieru ohrozenia a skupina C predstavuje nižšiu mieru ohrozenia technickými zariadeniami.

Technické zariadenia zaradené do skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohe č.1 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Každý prevádzkovateľ technického zariadenia je povinný viesť evidenciu VTZ

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia dodrží prevádzkovateľ technického zariadenia vtedy, ak;

 • vedie sprievodnú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,
 • vedie evidenciu  VTZ s údajmi zodpovedajúcimi skutočnému stavu,
 • vydá miestny prevádzkový predpis na prevádzku VTZ skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,
 • zabezpečí vykonanie kontroly a stavu bezpečnosti technického zariadenia.

Evidencia VTZ musí obsahovať;

 • názov VTZ,
 • typové označenie,
 • meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu VTZ,
 • výrobné číslo,
 • rok výroby,
 • umiestnenie,
 • základné technické parametre pre jednotlivé VTZ.

Základné technické parametre pre jednotlivé VTZ;

 • PRE TLAKOVÚ NÁDOBU
  • najvyšší pracovný tlak,
  • skúšobný tlak,
  • najvyššia a najnižšia pracovná teplota,
  • vnútorný objem,
  • základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva.
 • PRE KOTOL
  • výhrevná plocha kotla v m2,
  • výkon kotla,
  • teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody,
  • druh paliva,
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE ZDVÍHACIE
  • nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita,
  • zdvih,
  • menovitá rýchlosť,
  • rozpätie, vyloženie,
  • ovládanie,
  • druh pohonu,
 • PRE ŽERIAVOVÚ DRÁHU
  • dovolené zaťaženie,
  • dĺžka,
  • rozchod,
  • výšková úroveň,
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE ELEKTRICKÉ
  • menovité napätie a prúd,
  • menovitý výkon alebo príkon,
  • krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie)
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE PLYNOVÉ
  • druh plynu,
  • najvyšší pracovný tlak plynu,
  • prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu,
  • dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),
  • výkon pre spotrebiče,
  • obsah chladiva pre chladiaci okruh,
 • POTRUBNÉ SYSTÉMY podľa prílohy č.1 I. časti skupine A písm. e) a g) a skupine B písm. e),
  • najvyšší pracovný pretlak,
  • najvyššia pracovná teplota,
  • skúšobný pretlak,
  • výpočtový pretlak,
  • menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon,
  • pracovná látka,
  • dĺžka potrubia.

Záver

            Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu VTZ. Evidencia VTZ pomáha prevádzkovateľovi kontrolovať stav funkčnosti, periodicitu kontrol a skúšok VZT a taktiež bezpečnostný stav VTZ.

Legislatíva

S pozdravom tím HASFIRST (Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR)

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

INŠPEKCIA PRÁCE V PRAXI vs. ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ

Od roku 2003 Medzinárodná organizácia práce (MOP – ILO) oslavuje SVETOVÝ DEŇ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 28 apríla.

            Pri tejto príležitosti zorganizoval Inšpektorát práce v Košiciach odborný seminár na tému BOZP V PRAXI. Na tomto seminári sme nesmeli chýbať ani my, keďže chceme našim klientom poskytovať len odborné a kvalitné služby. Cieľom seminára bolo poukázať na mnohé podceňované skutočnosti, ktoré zamestnávatelia zanedbávajú. Hovorilo sa aj o disciplíne zamestnancov, nakoľko počet úrazov sa oproti minulému roku zvýšil.

INŠPEKCIA PRÁCE V PRAXI vs. ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ

 • IP si vyžaduje priamu komunikáciu so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
 • Preveruje, či si je samotný zástupca zamestnancov vedomý svojej funkcie a vyžaduje jeho písomný súhlas o vymenovaní do funkcie.
 • Zástupca zamestnancov preukazuje svoju činnosť vo funkcii (napr. podnety zamestnancov pre zamestnávateľa v otázka bezpečnosti práce, atď..)
 • Preverujú, či bol zástupca zamestnancov pre bezpečnosť prítomný pri riešení pracovného úrazu.
 • IP požaduje od zástupcu zamestnancov preukázať svoju činnosť vhodným a relevantným spôsobom.

ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ

            Seminár o BOZP v praxi hovoril aj o zástupcoch zamestnancov pre bezpečnosť. S týmto pojmom alebo s touto funkciou sa stretávame často pri riešení otázok týkajúcich sa BOZP.

            Kto je Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť je zamestnanec, ktorý pôsobí ako mediátor medzi zamestnancami a zamestnávateľom.

            Kto menuje Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť je povinný  vymenovať zamestnávateľ. Zamestnanca možno zvoliť len s jeho písomným súhlasom.

Kto musí vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť?

Povinnosť vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako desať zamestnancov alebo je jeho činnosť zapísaná v štatistickej klasifikácií ekonomických činnosti (zákon 124/2006 Z. z. príloha č.1). Ostatní zamestnávatelia môžu ale nemusia vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

            Čo vykonáva Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť má právo zhromažďovať pripomienky zamestnancov k otázkam BOZP, kontrolovať vedúcich zamestnancov či vytvárajú priaznivé podmienky na pracoviskách a zaisťujú bezpečnú prácu, kontrolovať dodržiavanie podpisov na poskytovanie OOPP, zúčastňovať sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, požadovať od vedúcich zamestnancov informácie o rizikách a spôsoboch ochrany proti nim, upozorňovať nadriadených na nedostatky, požadovať odstránenie nedostatkov, predkladať pripomienky a návrhy orgánom inšpekcie práce pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa a zúčastňovať sa školenia a doškoľovania zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

            Zástupca zamestnancov má právo na dostatok vyčleneného času na vykonávanie svojej činnosti.

            Koľkých Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť potrebujem? Na jedného Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť môže pripadať najviac 50 zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý má povinnosť vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Ak ide o zamestnávateľa, ktorý nemá povinnosť vymenovať ale aj napriek tomu vymenuje Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v taktom prípade môže na jedného Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pripadať najviac 100 zamestnancov.

            Inšpekcia práce kontroluje všetky povinnosti zamestnávateľa vrátane povinností, ktoré sa týkajú BOZP. Jednou z týchto povinností pre určitých zamestnávateľov je aj menovanie Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, preto netreba túto skutočnosť podceniť.

            Ak sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pozrieme z globálneho hľadiska, tak podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) prichádza každoročne o život takmer 2,9 milióna ľudí a približne 402 miliónov pracovníkov utrpí iný pracovný úraz. Je potrebné si uvedomiť, že dodržiavaním bezpečnostných postupov a používaním osobných ochranných prostriedkov chránime predovšetkým seba a svoje zdravie.

            My ako odborníci a Vaši kolegovia v rámci BOZP chceme pôsobiť ako skutočný kolegovia. Naším cieľom je poskytovať len odborné a kvalitné služby, ktoré uspokoja Vaše požiadavky, zvýšia bezpečnosť na Vašich pracoviskách čím sa zníži na najnižšiu možnú mieru počet pracovných úrazov.

Legislatíva:

S pozdravom tím MIVEX 3M/HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

PRACOVNÉ PRESTÁVKY

Pracovné prestávky sú častokrát podceňované. Pracovná prestávka má viac významov ako len povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom pracovnú prestávku alebo nárok zamestnanca na prestávku v práci ale môže zvyšovať aj pracovný výkon zamestnancov.

Musí zamestnávateľ poskytnúť pracovnú prestávku v každom prípade?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú prestávku pre zamestnancov, ktorých pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín. (§91 zákona 311/2001 Z. z.)

Pre mladistvého zamestnanca je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú prestávku, ak je pracovná zmena dlhšia ako 4 a pól hodiny. (§91 zákona 311/2001 Z. z.)

Je potrebná pracovná prestávka pri všetkých prácach?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú prestávku na odpočinok a jedenie v primeranom čase aj pri prácach, ktoré sa nemôžu prerušiť.

Je možné započítať pracovnú prestávku do pracovného času?

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.

Môže sa pracovná prestávka predĺžiť alebo skrátiť?

Zamestnávateľ môže dohodnúť so zástupcami zamestnancov detailnejšie podmienky pracovnej prestávky ako sú v zákonníku práce. Ak zamestnávateľ nemá zástupcov zamestnancov, upraviť podmienky pracovnej prestávky môže samostatne.

Úprava podmienok pracovnej prestávky predstavuje jej predĺženie. Zákonník práce neumožňuje skrátenie dĺžky pracovnej prestávky (30 minút), čiže ani jej rozdelenie.

Záver

 • nárok na pracovnú prestávku má každý zamestnanec, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín (u mladistvých zamestnancov sa ráta pracovná zmena dlhšia ako 4 a ½ hodiny),
 • pracovná prestávka musí trvať minimálne 30 minút,
 • pracovnú prestávku možno predlžiť,
 • rozdeliť alebo skrátiť pracovnú prestávku nie je možné. 

Legislatíva:

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

PRAVIDELNÉ OBOZNAMOVANIE OBSLUHY KROVINOREZU S JEHO NÁVODOM NA OBSLUHU

S krovinorezmi sa stretávame v rôznych oblastiach podnikania ako aj v mestách a samosprávach obcí. Najčastejším odvetvím, ktoré využíva krovinorez sú spomínané obce a mestá, ktoré sa prostredníctvom týchto krovinorezov starajú prípadne upravujú verejnú zeleň.

V oblasti BOZP, ktorej sa venujeme sa častokrát stretávame s otázkami od zamestnávateľa, či je potrebné špeciálne školenie alebo určitý preukaz zamestnanca na činnosť/obsluhu krovinorezu.

Je potrebné špeciálne školenie na obsluhu krovinorezu?

Nie je – na obsluhu krovinorezu nie je potrebné špeciálne školenie, avšak zamestnávateľ má povinnosť oboznamovať svojich zamestnancov s obsluhou a návodom na obsluhu krovinorezu.

Ako často je potrebné oboznamovanie obsluhy krovinorezu?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie obsluhy krovinorezu s jeho návodom na obsluhu, ako aj so všetkými súvisiacimi bezpečnostnými pravidlami pre jeho používanie aspoň raz za dva roky. Uvedené oboznamovanie a informovanie zamestnancov sa vykonáva v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Ak som zabezpečil pre zamestnanca špeciálny kurz na obsluhu krovinorezu musí sa zúčastňovať pravidelného oboznamovania?

V praxi sa stretávame aj s tým, že zamestnávateľ zabezpečí pre svojho povereného zamestnanca na obsluhu krovinorezu aj kurz (externe), kde zamestnanec získa ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s krovinorezom, ale týmto sa zamestnávateľ nezbavuje svojej povinnosti uvedeného zamestnanca zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť s návodom na obsluhu ako aj so všetkými súvisiacimi bezpečnostnými pravidlami pre jeho používanie ešte pred tým ako zamestnanec so zariadením začne pracovať v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Záver

Ako je vyššie uvedené, činnosť – obsluha krovinorezu nie je zaradená do činnosti, ktorá sa môže vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia poprípade dokladu.

Preto na vykonávanie tejto činnosti nie je potrebný preukaz, osvedčenie ani doklad.

Činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu sú uvedené v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Legislatíva

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

POVINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe (v skratke len PP). Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov na záchranu života a zdravia osôb.

Aké povinnosti má zamestnávateľ v rámci poskytovania prvej pomoci?

Zamestnávateľ je podľa zákona 124/2006 Z. z. povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci. (§ 7 ods. (8) písm. c) zákona 124/2006)

Aké preventívne opatrenia musí zamestnávateľ zabezpečiť v rámci poskytovania prvej pomoci?

Zamestnávateľ je podľa zákona 124/2006 Z. z. povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci.

Konkrétne opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci:

 • písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
 • vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 • určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru,
 • zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami. (§ 8 ods. (1) písm. a) zákona 124/2006)

Kto je povinný poskytnúť prvú pomoc na pracovisku?

Povinnosť poskytnúť prvú pomoc má z morálneho hľadiska každý občan (teda aj pracovník) osobe, ktorá je v nebezpečenstve života alebo javí známky ohrozenia života a zdravia. Táto morálna povinnosť poskytnutia prvej pomoci má podporu v trestnom zákone, kde § 177 a § 178 hovorí o sankciách voči osobe, ktorá neposkytne prvú pomoc aj napriek skutočnosti, že sa nenachádza v bezprostrednom nebezpečenstve voči sebe alebo inej osobe.

Čiže povinnosť poskytnúť prvú pomoc má každá osoba, ktorá pri poskytovaní prvej pomoci neohrozí seba alebo inú osobu.

Kto môže vykonať kurz poskytovania prvej pomoci?

Organizátor kurzu zabezpečí inštruktora kurzu, ktorý je len zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním alebo s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný ministerstvom. (§ 2 vyhlášky 398/2010 Z. z.)

Hlavné ciele kurzu prvej pomoci:

 • Kognitívna oblasť: Získanie teoretických vedomostí potrebných na efektívne poskytovanie prvej pomoci.
 • Psychomotorická oblasť: Získanie a aplikácia praktickej zručnosti na poskytovanie prvej pomoci.
 • Afektívna oblasť: Získanie pozitívneho postoja a ochoty k poskytovaniu prvej pomoci.

ZHRNUTIE

 • Povinnosť poskytnúť prvú pomoc má každá osoba, ktorá pri poskytovaní prvej pomoci neohrozí seba alebo inú osobu.
 • Zamestnávateľ je povinný v rámci prvej pomoci:
  • písomne určiť postup pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci,
  • vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci,
  • určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
  • zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami.

Naša spoločnosť Vám vie túto službu bez problémov zabezpečiť. Máme v tíme šikovných inštruktorov prvej pomoci. Viac na tomto linku : https://mivex3m.sk/prva-pomoc/

LEGISLATÍVA

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

1 2 3