nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
nezávazný dopyt služieb
""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

EVIDENCIA VYHRADENÝCH  TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky na vyhradených technických zariadeniach (VTZ). Tie sú povinné a hovorí o nich vyhláška 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto vyhláška tiež upravuje delenie zariadení na technické zariadenia a vyhradené technické zariadenia. Technické zariadenia sa podľa typu rozdeľujú na tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové.

Podľa miery ohrozenia sa technické zariadenia delia na skupinu A, B, C pričom skupina A predstavuje vysokú mieru ohrozenia, skupina B predstavuje vyššiu mieru ohrozenia a skupina C predstavuje nižšiu mieru ohrozenia technickými zariadeniami.

Technické zariadenia zaradené do skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohe č.1 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Každý prevádzkovateľ technického zariadenia je povinný viesť evidenciu VTZ

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia dodrží prevádzkovateľ technického zariadenia vtedy, ak;

 • vedie sprievodnú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,
 • vedie evidenciu  VTZ s údajmi zodpovedajúcimi skutočnému stavu,
 • vydá miestny prevádzkový predpis na prevádzku VTZ skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,
 • zabezpečí vykonanie kontroly a stavu bezpečnosti technického zariadenia.

Evidencia VTZ musí obsahovať;

 • názov VTZ,
 • typové označenie,
 • meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu VTZ,
 • výrobné číslo,
 • rok výroby,
 • umiestnenie,
 • základné technické parametre pre jednotlivé VTZ.

Základné technické parametre pre jednotlivé VTZ;

 • PRE TLAKOVÚ NÁDOBU
  • najvyšší pracovný tlak,
  • skúšobný tlak,
  • najvyššia a najnižšia pracovná teplota,
  • vnútorný objem,
  • základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva.
 • PRE KOTOL
  • výhrevná plocha kotla v m2,
  • výkon kotla,
  • teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody,
  • druh paliva,
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE ZDVÍHACIE
  • nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita,
  • zdvih,
  • menovitá rýchlosť,
  • rozpätie, vyloženie,
  • ovládanie,
  • druh pohonu,
 • PRE ŽERIAVOVÚ DRÁHU
  • dovolené zaťaženie,
  • dĺžka,
  • rozchod,
  • výšková úroveň,
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE ELEKTRICKÉ
  • menovité napätie a prúd,
  • menovitý výkon alebo príkon,
  • krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie)
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE PLYNOVÉ
  • druh plynu,
  • najvyšší pracovný tlak plynu,
  • prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu,
  • dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),
  • výkon pre spotrebiče,
  • obsah chladiva pre chladiaci okruh,
 • POTRUBNÉ SYSTÉMY podľa prílohy č.1 I. časti skupine A písm. e) a g) a skupine B písm. e),
  • najvyšší pracovný pretlak,
  • najvyššia pracovná teplota,
  • skúšobný pretlak,
  • výpočtový pretlak,
  • menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon,
  • pracovná látka,
  • dĺžka potrubia.

Záver

            Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu VTZ. Evidencia VTZ pomáha prevádzkovateľovi kontrolovať stav funkčnosti, periodicitu kontrol a skúšok VZT a taktiež bezpečnostný stav VTZ.

Legislatíva

S pozdravom tím HASFIRST (Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR)

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

INŠPEKCIA PRÁCE V PRAXI vs. ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ

Od roku 2003 Medzinárodná organizácia práce (MOP – ILO) oslavuje SVETOVÝ DEŇ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 28 apríla.

            Pri tejto príležitosti zorganizoval Inšpektorát práce v Košiciach odborný seminár na tému BOZP V PRAXI. Na tomto seminári sme nesmeli chýbať ani my, keďže chceme našim klientom poskytovať len odborné a kvalitné služby. Cieľom seminára bolo poukázať na mnohé podceňované skutočnosti, ktoré zamestnávatelia zanedbávajú. Hovorilo sa aj o disciplíne zamestnancov, nakoľko počet úrazov sa oproti minulému roku zvýšil.

INŠPEKCIA PRÁCE V PRAXI vs. ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ

 • IP si vyžaduje priamu komunikáciu so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
 • Preveruje, či si je samotný zástupca zamestnancov vedomý svojej funkcie a vyžaduje jeho písomný súhlas o vymenovaní do funkcie.
 • Zástupca zamestnancov preukazuje svoju činnosť vo funkcii (napr. podnety zamestnancov pre zamestnávateľa v otázka bezpečnosti práce, atď..)
 • Preverujú, či bol zástupca zamestnancov pre bezpečnosť prítomný pri riešení pracovného úrazu.
 • IP požaduje od zástupcu zamestnancov preukázať svoju činnosť vhodným a relevantným spôsobom.

ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ

            Seminár o BOZP v praxi hovoril aj o zástupcoch zamestnancov pre bezpečnosť. S týmto pojmom alebo s touto funkciou sa stretávame často pri riešení otázok týkajúcich sa BOZP.

            Kto je Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť je zamestnanec, ktorý pôsobí ako mediátor medzi zamestnancami a zamestnávateľom.

            Kto menuje Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť je povinný  vymenovať zamestnávateľ. Zamestnanca možno zvoliť len s jeho písomným súhlasom.

Kto musí vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť?

Povinnosť vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako desať zamestnancov alebo je jeho činnosť zapísaná v štatistickej klasifikácií ekonomických činnosti (zákon 124/2006 Z. z. príloha č.1). Ostatní zamestnávatelia môžu ale nemusia vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

            Čo vykonáva Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť má právo zhromažďovať pripomienky zamestnancov k otázkam BOZP, kontrolovať vedúcich zamestnancov či vytvárajú priaznivé podmienky na pracoviskách a zaisťujú bezpečnú prácu, kontrolovať dodržiavanie podpisov na poskytovanie OOPP, zúčastňovať sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, požadovať od vedúcich zamestnancov informácie o rizikách a spôsoboch ochrany proti nim, upozorňovať nadriadených na nedostatky, požadovať odstránenie nedostatkov, predkladať pripomienky a návrhy orgánom inšpekcie práce pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa a zúčastňovať sa školenia a doškoľovania zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

            Zástupca zamestnancov má právo na dostatok vyčleneného času na vykonávanie svojej činnosti.

            Koľkých Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť potrebujem? Na jedného Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť môže pripadať najviac 50 zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý má povinnosť vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Ak ide o zamestnávateľa, ktorý nemá povinnosť vymenovať ale aj napriek tomu vymenuje Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v taktom prípade môže na jedného Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pripadať najviac 100 zamestnancov.

            Inšpekcia práce kontroluje všetky povinnosti zamestnávateľa vrátane povinností, ktoré sa týkajú BOZP. Jednou z týchto povinností pre určitých zamestnávateľov je aj menovanie Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, preto netreba túto skutočnosť podceniť.

            Ak sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pozrieme z globálneho hľadiska, tak podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) prichádza každoročne o život takmer 2,9 milióna ľudí a približne 402 miliónov pracovníkov utrpí iný pracovný úraz. Je potrebné si uvedomiť, že dodržiavaním bezpečnostných postupov a používaním osobných ochranných prostriedkov chránime predovšetkým seba a svoje zdravie.

            My ako odborníci a Vaši kolegovia v rámci BOZP chceme pôsobiť ako skutočný kolegovia. Naším cieľom je poskytovať len odborné a kvalitné služby, ktoré uspokoja Vaše požiadavky, zvýšia bezpečnosť na Vašich pracoviskách čím sa zníži na najnižšiu možnú mieru počet pracovných úrazov.

Legislatíva:

S pozdravom tím MIVEX 3M/HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

PRACOVNÉ PRESTÁVKY

Pracovné prestávky sú častokrát podceňované. Pracovná prestávka má viac významov ako len povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom pracovnú prestávku alebo nárok zamestnanca na prestávku v práci ale môže zvyšovať aj pracovný výkon zamestnancov.

Musí zamestnávateľ poskytnúť pracovnú prestávku v každom prípade?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú prestávku pre zamestnancov, ktorých pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín. (§91 zákona 311/2001 Z. z.)

Pre mladistvého zamestnanca je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú prestávku, ak je pracovná zmena dlhšia ako 4 a pól hodiny. (§91 zákona 311/2001 Z. z.)

Je potrebná pracovná prestávka pri všetkých prácach?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú prestávku na odpočinok a jedenie v primeranom čase aj pri prácach, ktoré sa nemôžu prerušiť.

Je možné započítať pracovnú prestávku do pracovného času?

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.

Môže sa pracovná prestávka predĺžiť alebo skrátiť?

Zamestnávateľ môže dohodnúť so zástupcami zamestnancov detailnejšie podmienky pracovnej prestávky ako sú v zákonníku práce. Ak zamestnávateľ nemá zástupcov zamestnancov, upraviť podmienky pracovnej prestávky môže samostatne.

Úprava podmienok pracovnej prestávky predstavuje jej predĺženie. Zákonník práce neumožňuje skrátenie dĺžky pracovnej prestávky (30 minút), čiže ani jej rozdelenie.

Záver

 • nárok na pracovnú prestávku má každý zamestnanec, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín (u mladistvých zamestnancov sa ráta pracovná zmena dlhšia ako 4 a ½ hodiny),
 • pracovná prestávka musí trvať minimálne 30 minút,
 • pracovnú prestávku možno predlžiť,
 • rozdeliť alebo skrátiť pracovnú prestávku nie je možné. 

Legislatíva:

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

PRAVIDELNÉ OBOZNAMOVANIE OBSLUHY KROVINOREZU S JEHO NÁVODOM NA OBSLUHU

S krovinorezmi sa stretávame v rôznych oblastiach podnikania ako aj v mestách a samosprávach obcí. Najčastejším odvetvím, ktoré využíva krovinorez sú spomínané obce a mestá, ktoré sa prostredníctvom týchto krovinorezov starajú prípadne upravujú verejnú zeleň.

V oblasti BOZP, ktorej sa venujeme sa častokrát stretávame s otázkami od zamestnávateľa, či je potrebné špeciálne školenie alebo určitý preukaz zamestnanca na činnosť/obsluhu krovinorezu.

Je potrebné špeciálne školenie na obsluhu krovinorezu?

Nie je – na obsluhu krovinorezu nie je potrebné špeciálne školenie, avšak zamestnávateľ má povinnosť oboznamovať svojich zamestnancov s obsluhou a návodom na obsluhu krovinorezu.

Ako často je potrebné oboznamovanie obsluhy krovinorezu?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie obsluhy krovinorezu s jeho návodom na obsluhu, ako aj so všetkými súvisiacimi bezpečnostnými pravidlami pre jeho používanie aspoň raz za dva roky. Uvedené oboznamovanie a informovanie zamestnancov sa vykonáva v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Ak som zabezpečil pre zamestnanca špeciálny kurz na obsluhu krovinorezu musí sa zúčastňovať pravidelného oboznamovania?

V praxi sa stretávame aj s tým, že zamestnávateľ zabezpečí pre svojho povereného zamestnanca na obsluhu krovinorezu aj kurz (externe), kde zamestnanec získa ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s krovinorezom, ale týmto sa zamestnávateľ nezbavuje svojej povinnosti uvedeného zamestnanca zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť s návodom na obsluhu ako aj so všetkými súvisiacimi bezpečnostnými pravidlami pre jeho používanie ešte pred tým ako zamestnanec so zariadením začne pracovať v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Záver

Ako je vyššie uvedené, činnosť – obsluha krovinorezu nie je zaradená do činnosti, ktorá sa môže vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia poprípade dokladu.

Preto na vykonávanie tejto činnosti nie je potrebný preukaz, osvedčenie ani doklad.

Činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu sú uvedené v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Legislatíva

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

POVINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe (v skratke len PP). Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov na záchranu života a zdravia osôb.

Aké povinnosti má zamestnávateľ v rámci poskytovania prvej pomoci?

Zamestnávateľ je podľa zákona 124/2006 Z. z. povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci. (§ 7 ods. (8) písm. c) zákona 124/2006)

Aké preventívne opatrenia musí zamestnávateľ zabezpečiť v rámci poskytovania prvej pomoci?

Zamestnávateľ je podľa zákona 124/2006 Z. z. povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci.

Konkrétne opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci:

 • písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
 • vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 • určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru,
 • zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami. (§ 8 ods. (1) písm. a) zákona 124/2006)

Kto je povinný poskytnúť prvú pomoc na pracovisku?

Povinnosť poskytnúť prvú pomoc má z morálneho hľadiska každý občan (teda aj pracovník) osobe, ktorá je v nebezpečenstve života alebo javí známky ohrozenia života a zdravia. Táto morálna povinnosť poskytnutia prvej pomoci má podporu v trestnom zákone, kde § 177 a § 178 hovorí o sankciách voči osobe, ktorá neposkytne prvú pomoc aj napriek skutočnosti, že sa nenachádza v bezprostrednom nebezpečenstve voči sebe alebo inej osobe.

Čiže povinnosť poskytnúť prvú pomoc má každá osoba, ktorá pri poskytovaní prvej pomoci neohrozí seba alebo inú osobu.

Kto môže vykonať kurz poskytovania prvej pomoci?

Organizátor kurzu zabezpečí inštruktora kurzu, ktorý je len zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním alebo s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný ministerstvom. (§ 2 vyhlášky 398/2010 Z. z.)

Hlavné ciele kurzu prvej pomoci:

 • Kognitívna oblasť: Získanie teoretických vedomostí potrebných na efektívne poskytovanie prvej pomoci.
 • Psychomotorická oblasť: Získanie a aplikácia praktickej zručnosti na poskytovanie prvej pomoci.
 • Afektívna oblasť: Získanie pozitívneho postoja a ochoty k poskytovaniu prvej pomoci.

ZHRNUTIE

 • Povinnosť poskytnúť prvú pomoc má každá osoba, ktorá pri poskytovaní prvej pomoci neohrozí seba alebo inú osobu.
 • Zamestnávateľ je povinný v rámci prvej pomoci:
  • písomne určiť postup pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci,
  • vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci,
  • určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
  • zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami.

Naša spoločnosť Vám vie túto službu bez problémov zabezpečiť. Máme v tíme šikovných inštruktorov prvej pomoci. Viac na tomto linku : https://mivex3m.sk/prva-pomoc/

LEGISLATÍVA

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

Vstup zamestnancov na pracovisko v režime OTP a ich testovanie od 29.11.2021. Prekrytie horných dýchacích ciest.

OTP a vstup zamestnancov na pracovisko

OTP a vstup zamestnancov na pracovisko je teraz dosť horúca téma a dostávame dosť otázok od našich klientov. Ako testovať zamestnancov? Kto ich môže testovať? Ako často testovať? Kedy nám testy preplatia? Poďme nato teda postupne.

Ako testovať zamestnancov ?

Zamestnancov by ste mali testovať na pracovisku pred ich vstup na pracovisko.

Kto ich môže testovať ?

Na základe informácií členky konzília odborníkov Elenou Prokopovou v relácií Braňo Závodský Naživo zo dňa 25.11.2021, by ich mal testovať správne nejaký zdravotný pracovník, nakoľko je zdravotníckych pracovníkov žalostne málo aj v nemocniciach, štát nevie zabezpečiť do každej prevádzky zdravotníka. Preto pod dohľadom zamestnávateľa pred vstupom na pracovisko, by si mal zamestnanec vykonať test sám a počkať na výsledok. Na základe výsledku umožniť alebo neumožniť vstup na pracovisko.

Kedy nám testy preplatia ?

Firmy si budú testy kupovať v lekárňach, štát im prostredníctvom rezortu hospodárstva preplatí päť eur za test a jedno euro za manipuláciu a prípadnú kontrolu.

„V januári dajú žiadosť a budeme sa to snažiť veľmi rýchlo preplácať,“ spresnil minister hospodárstva Richard Sulík.

Zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa sa vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje od pondelka 29. novembra 2021.


Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári). Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.


Na účely plnenia vyhlášky je pod pojmom OTP nutné rozumieť:


Očkovaní (O):

• najmenej 14 dní a najviac 1 rok po druhej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
• najmenej 21 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
• najmenej 14 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia


Testovaní s negatívnym výsledkom (T):

• Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.
• Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.


Prekonaní (P):

• osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.


Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Odkaz na vyhlášku 264 ( OTP režim v zamestnaní ) : https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_264.pdf

Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri :


(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.


(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
e) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so
sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
f) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným
stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho
postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi
preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B,
g) osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
h) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
i) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
j) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
k) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
l) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
m) čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,

Odkaz na vyhlášku Vyhlaška 262 ( prekrytie horných dýchacích ciest ) : https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

Ma zamestnávateľ zákonne právo kontrolovať zamestnancov, či sú očkovaní proti COVIDu-19 ?

Každé zaobchádzanie zamestnávateľa so zamestnancom musia byť v súlade s právnymi predpismi, diskriminácia na pracovisku sa nesmie vyskytovať z dôvodu iného postavenia napr. očkovanie proti koronavírusu.

Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania sú limitované.

Aktuálna nie je evidovaný v plastnosti žiadny pávny predpis, ktorá by zamestnávateľa nejakým spôsobom oprávňoval na uvedené konanie (posledná vyhláška upravujúca režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 200/2021 V. v. SR bola zrušená dňa 17. mája 2021 redakčným oznámením č. 209/2021 V. v. SR).

Ak by zamestnávateľ obmedzil zamestnanca v práci, alebo by mu zakázal prístup na do jeho piestorov, či už zaočkovaným alebo nezaočkovaným a v jeho dôsledku by tejto skupine zamestnancov neprideľoval prácu podľa pracovnej zmluvy, v takom prípade by išlo o prekážku v práci zo strany zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce. A v takomto prípade je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom náhradu mzdy v sume ich priemerných zárobkov.

Nevylučuje sa možná zmena právnych predpisov príslušnými orgánmi v súvislosti s vývojom pandémie COVID-19, všetko záleží od situácie, že sa ustanovia nové oprávnenia, resp. povinnosti pre zamestnávateľov vo vzťahu k problematike očkovania alebo testovania na prítomnosť koronavírusu u osôb vstupujúcich alebo nachádzajúcich sa na pracoviskách zamestnávateľov.

Viac na : https://www.ip.gov.sk/zamestnavatel-ockovanie-zamestnancov-z-pohladu-pracovneho-prava/

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

COVID manuál a rozdelenie režimov OTP, ZÁKLAD a zaočkovaní pre GASTRO SEKTOR, pre PREVÁDZKY a SLUŽBY.

Prichádza dosť horúca doba s veľmi veľa otáznikmi. Ako máme fungovať v danom režime ? Čo je, a čo zase nie je dovolené ? Čo môžeme/nemôžeme požadovať od našich zákazníkov počas COVID opatrení nájdete v týchto COVID manuáloch.

Čo je režim OTP ?

Čo je režim ZÁKLAD ?

Čo je režim kompletne zaočkovaní ?

Odpoveď na tieto otázky nám poskytol úrad verejného zdravotníctva SR.

Covid manuál pre obchod a služby :

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf

Covid manuál pre gastro a kaviarne :

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf

Nakoľko sa blíži prechod COVID AUTOMATU zo zelenej fázy Slovenska do oranžových farieb, budú tieto otázky čoraz častejšie. Preto chceme aj MY napomôcť tomu, aby na každú otázku bola aj odpoveď.

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

Opakované oboznamovania BOZP počas krízovej a mimoriadnej situácie.

Vzhľadom na mimoriadnu a krízovú situácie vznikli počas COVID-19 prechodné ustanovenia k školeniam BOZP.

V ods. 2) §39i 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznikol priestor na odloženie a vykonanie opakovaných oboznamovaní z predpisov BOZP, či už ide o VZV, stavebné stroje, lešenárov a podobne … Ale, ale v niečom stále hľadajme, nezabudnime na časť “ nesplnenie oboznamovacej povinnosti v pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. “

A teda z citovaného vyplýva len jedno, dokiaľ sa nič nestane, tak sa nič nestane, prihliada sa na fakt, ako keby opakované oboznamovanie nebolo ani vykonané.

Preto odporúčame už nečakať na ukončenie krízovej a mimoriadnej situácie, ktorá síce naďalej trvá, no opakované oboznamovania z predpisov BOZP odporúčame vykonať v čo najkratšej možnej lehote.

Kompletná citácia zo zákona 124/2006 Z.z :

§ 39i Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť podľa § 7 ods. 3, ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť; nesplnenie tejto povinnosti však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. V prípade postupu podľa prvej vety zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca podľa § 7 ods. 1 a 2 ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

(2) Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočíva. Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

""/
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, Pracovná zdravotná služba

Dávajte si pozor na mimoriadne celoslovenské kontroly INŠPEKTORÁTU PRÁCE od 8. februára

V stredu (3. februára) vláda schválila sprísnenie covid automatu. Od pondelka (8. 2.) bude povinná práca z domu pre všetkých, ktorým to charakter práce umožňuje. Dodržiavanie tohto nariadenia bude kontrolovať rezort práce v spolupráci s inšpektorátmi práce od budúceho týždňa.

Hovorca Národného Inšpektorátu práce ( NIP ) Kerekeš avizoval kontroly, ktoré budú vykonávať inšpektori. Preverovať sa bude najmä dodržiavanie práva zamestnancov na prácu z domu.

Desiatky inšpektorov práce zo všetkých krajov sa zapoja do mimoriadnej previerky , ktorá sa bude konať od pondelka 8. februára.

,, Inšpektori práce sa zamerajú predovšetkým na dohľad nad plnením povinností zamestnávateľov podľa zákona o BOZP, s dôrazom na prehodnocovanie aktuálnych rizík a prijatie adekvátnych opatrení na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracovisku,“ dodal Kerekeš.

Kontrola bude zameraná predovšetkým o nevyhnutnosti prítomnosti zamestnancov na pracovisku, kde sa bude hodnotiť možnosť využitia zamestnávateľov na nariadenie výkonu práce zamestnancov z domácnosti.

Prioritne sa inšpektori zamerajú na aktuálne podnety zamestnancov ako aj na zamestnávateľov v rizikových oblastiach. Hlavne v oblastiach, kde je zvýšené riziko závažných nedostatkov a nesystematických prístupov k BOZP.

Sankcie za zistené porušenia budú udeľované v zmysle zákona o inšpekcii práce, pričom inšpektoráty práce budú prihliadať na mieru závažnosti porušenia a jeho prípadné následky,“ uzavrel Kerekeš.

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

1 2
AllEscortAllEscort