nezáväzná cenová ponuka
Pripravujeme
nezáväzná cenová ponuka
nezáväzná cenová ponuka

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci možno charakterizovať ako súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Pojem „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ je známy aj pod skratkou BOZP, avšak jeho obsah a uplatňovanie sú podstatne širšie, ako naznačuje význam týchto slov.  (Národný inšpektorát práce)

Prečo dodržiavať BOZP ?

Zamestnanec je povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený.

Ako účinne zvyšovať povedomie zamestnancov o bezpečnosti pri práci?

  1. Hovorte otvorene so svojimi zamestnancami o dodržiavaní bezpečnosti pri práci.
  2. Vzdelávajte svojich zamestnancov a udržujte bezpečnostné pravidlá v ich mysli.
  3. Preneste na svojich zamestnancov časť zodpovednosti za bezpečnosť pri práci .
  4. Odmeňte zamestnancov za dodržiavanie bezpečnosti pri práci.
  5. Ukazujte zamestnancom dopady za nedodržiavanie bezpečnosti pri práci .

O čom hovoriť ?

Otvorená konverzácia o bezpečnosti pri práci medzi zamestnávateľom a zamestnancom je jeden zo základných spôsobov, akým môžete zvýšiť ich povedomie o danej problematike. Pokiaľ sa s nimi budete baviť, budú sa cítiť dôležito a s veľkou pravdepodobnosťou Vám prinesú nové nápady na zlepšenie bezpečnosti pri práci.

Spýtajte sa ich tiež, čo by oni sami zmenili v prospech zlepšenia bezpečnosti práce na úseku, v ktorom pracujú. Všetko si zapíšte a následne na základe ďalších výpovedí vyhodnoťte, či by zmena naozaj neprospela.

Školenie svojich zamestnancov

Existuje celý rad možností, ako urobiť školenia atraktívne a kreatívne. Napríklad ho môžete spojiť s dňom bezpečnosti pri práci, pri ktorom si budú môcť zamestnanci reálne vyskúšať,  ako sa hasí požiar, alebo ako sa vykonáva prvá pomoc. Veľký úspech majú aj modelové situácie pracovných úrazov, kedy sú zamestnanci svedkami rozličných pracovných úrazov. Takýto úraz si zamestnanec jednoduchšie predstaví a prinúti ho zamýšľať sa nad tým, aké pracovné postupy si zvolí pri ďalších pracovných úlohách.

Preniesť na zamestnancov časť zodpovednosti

Ďalším veľmi efektívnym nástrojom, ako zvýšiť povedomie o bezpečnosti pri práci u zamestnancov je preniesť na nich časť zodpovednosti. Pokiaľ nebudú za prípadné nedodržiavanie predpísaných povinností zodpovední, nikdy nedocielite to, aby začali BOZP brať naozaj vážne.

Odmeniť zamestnancov za dodržiavanie BOZP

Aj najmenšia odmena, napríklad formou obyčajnej pochvaly, je pre zvýšenie povedomia o bezpečnosti pri práci veľmi dôležitá. Ako ale zamestnancov odmeňovať? To záleží na druhu prevádzky a pracovnej činnosti. Nemusí však vždy ísť o finančnú odmenu, aj keď tá býva samozrejme najviac motivujúca.

Ukážte dopady nedodržiavania BOZP

Odstrašujúce príklady fungujú dobre. Ukážte preto svojim zamestnancom, aké konkrétne dopady môže mať nedodržiavanie bezpečnosti  pri práci. Obstarajte si autentické videá alebo fotografie, na ktorých budú následky úplne zrejmé. Dajte ale pozor na to, aby videá či fotografie neboli príliš drastické. V takom prípade by to mohlo byť až demotivujúce a ľuďom so slabšou povahou by to nemuselo byť príjemné.

Ukážte svojím zamestnancom ako to dopadne keď:

– nepoužívajú osobné ochranné pracovné prostriedky,

– nerešpektujú pracovné a technologické postupy,

– nevedia poskytnúť prvú pomoc,

– nevedia ako sa zachovať v krízovej situácii,

– nedodržiavajú jasne stanovené bezpečnostné nariadenia,

– nedodržujú základné pravidlá pri práci s elektrinou.

Postihy za nedodržanie BOZP

Ak zamestnanec nedodržiava BOZP, môže byť vystavený riziku úrazu a chorôb pri práci. Okrem toho môže byť vystavený aj rôznym postihom, ktoré môžu zahŕňať:

  • Pokuty od inšpekcie práce.
  • Možné uvoľňovanie z práce a znižovanie platu.
  • Znepokojenie v kolektíve a vystavenie sa kritike od nadriadených a kolegov.
  • Zhoršené pracovné podmienky.

Je dôležité, aby zamestnanci pochopili, že dodržiavanie BOZP je v ich najlepšom záujme. Preto je dôležité, aby bola v každej firme dodržiavaná legislatíva týkajúca sa BOZP a aby bola dostatočne komunikovaná a presadzovaná.

Sankcie pre zamestnanca v oblasti BOZP

Maximálna výška pokút je však pri zamestnancovi nižšia ako v prípade zamestnávateľa, ktorému môže Inšpektorát práce uložiť pokutu za porušenie BOZP až do výšky 200 000 eur.

V prípade, že osoba vykonáva činnosť bez toho, aby mala na to potrebné osvedčenie alebo preukaz, môže jej Inšpektorát práce udeliť pokutu do výšky 33 000 eur. Osobitnou kategóriou zamestnancov sú vedúci zamestnanci, ktorým môže byť udelená pokuta až do výšky 4-násobku mesačného platu, ak svojím zavinením porušia predpisy na úseku BOZP.

Niekedy tieto nedostatky môžu byť spôsobené zamestnancami tým, že si nesplnili svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z BOZP, napr. ak vedome nepoužili ochranné prostriedky. Zamestnávateľ môže od zamestnanca požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že dostal od Inšpektorátu práce pokutu za to, že zamestnanec porušil BOZP.

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )